اعلام حمایت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران از کنفرانس

تاریخ ثبت: 1403/02/31

 نظر به سطح علمی این کنفرانس معتبر و ارتباط گسترده زیرساختی و محوریت  کنفرانس با رشته های دانشگاهی بخصوص ارتباط رویداد با بخش های علمی مختلف، طی پیگیری های دبیرخانه، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ، حمایت خود را از کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی اعلام نمود.