اعلام حمایت انجمن بیماری شناسی گیاهی از کنفرانس

تاریخ ثبت: 1403/02/31

 نظر به سطح علمی این کنفرانس معتبر و ارتباط گسترده زیرساختی و محوریت  کنفرانس با رشته های دانشگاهی بخصوص ارتباط رویداد با بخش های علمی مختلف، طی پیگیری های دبیرخانه، انجمن بیماری شناسی گیاهی ، حمایت خود را از کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی،علوم دامی و دامپزشکی اعلام نمود.