دانشگاه صنعتی قوچان به جمع حامیان کنفرانس پیوست

تاریخ ثبت: 1403/01/11

 نظربه پیگیری دبیرخانه طی نامه رسمی دانشگاه صنعتی قوچان به چمع حامیان کنفرانس پیوست