با سلام و احترام جهت هماهنگی در امور نشریات خواهشمند است تنها از طریق ارسال ایمیل درخواست خود را ابلاغ فرمایید

متن ایمیل شامل : 1- عنوان مقاله 2- تعداد صفحات 3- زبان مقاله( فارسی انگلیسی) 4 مجله مد نظر

 

 

Contemporary dilemmas: Education, Politics and Values

ISSN: 2007-7890

E-ISSN: 2007-7890

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/en/

ISI

زمان داوری:  2 تا 3 ماه

زمان پذیرش: بر اساس نامه پذیرش

 تمامی رشته های علوم انسانی

 

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH

ISSN: 2528-9705

 http://odad.org/en

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2528-9705

ISI WOS

زمان داوری2 تا 3 ماه

زمان چاپ: بر اساس نامه پذیرش

تمامی رشته های علوم انسانی

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH

ISSN: 2528-9705

 http://odad.org/en

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2528-9705

ISI WOS

 

زمان داوری2 تا 3 ماه

 

زمان چاپ: بر اساس نامه پذیرش

تمامی رشته های علوم انسانی

 

 

Archives of Pharmacy Practice

https://archivepp.com/en

 ISSN [ 2045-080X ]

ISSN [2320-5210]

ISI

1 تا 2ماه

اسکوپ :تمامی حوزه ها

 

 Journal of critical reviews

Q4

http://www.jcreview.com/index.php

2394-5125

Scopus

زمان پذیرش:1 ماه

زمان چاپ براساس نامه پذیرش

اسکوپ: تمامی رشته ها

Journal of Advanced Pharmacy Education and Research [JAPER]

Q4

http://japer.in

 

https://www.scopus.com/sourceid/21100820896?origin=sbrowse

[ISSN-2249-3379]

Scopus

زمان داوری:2 ماه

تمامی رشته ها

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH

ISSN: 2528-9705

 http://odad.org/en

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2528-9705

ISI WOS

زمان داوری2 تا 3 ماه

زمان چاپ: بر اساس نامه پذیرش

تمامی رشته های علوم انسانی

 

 

 

Contemporary dilemmas: Education, Politics and Values

 

ISSN: 2007-7890

E-ISSN: 2007-7890

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/en/

 

ISI

 تمامی رشته های علوم انسانی

 

 

 Journal of critical reviews

Q4

http://www.jcreview.com/index.php

2394-5125

Scopus

زمان چاپ :1ماه

اسکوپ: تمامی رشته ها

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH

ISSN: 2528-9705

 http://odad.org/en

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2528-9705

ISI WOS .

زمان داوری2 تا 3 ماه

زمان چاپ: بر اساس نامه پذیرش

تمامی رشته های علوم انسانی

Q4

Journal of Advanced Pharmacy Education and Research [JAPER]

http://japer.in

https://www.scopus.com/sourceid/21100820896?origin=sbrowse

[ISSN-2249-3379]

 

SCOPUS

زمان داوری:2 ماه

تمامی رشته ها

Archives of Pharmacy Practice

https://archivepp.com/en

ISSN [ 2045-080X ]

ISSN [2320-5210]

 

ISI

زمان داوری:  1 الی 2 ماه

اسکوپ :تمامی حوزه ها